pv ssh traffic

pv ssh traffic


pv /dev/zero | ssh USERNAME@IPADDRESS 'cat > /dev/null'

Содержание